Filters

Voorwaarden

VANDERVEEN
Warenhuis Assen
Muziekafdeling

Koopmansplein 16
9401 EL Assen
Tel 0592 331803
music@vanderveen.nl

KVK Drenthe nr 2
NL 0013.88.368
iban NL02 INGB 0654 6651 09

 

Geachte bezoeker en gewaardeerde klant,

Door middel van deze website , proberen wij ten allen tijde om u op een zo goed mogelijke manier te informeren over:

·         ons bedrijf

·         onze service

·         producten

·         product beschikbaarheid.

Ondanks de beste inspanningen van onze verkoop vertegenwoordigers welke u on -line, persoonlijk of per telefoon helpen. Is het mogelijk dat u verkeerd geïnformeerd kunt worden of onze informatie incompleet is.
Hierdoor kunnen er geen rechten ontleend worden aan deze verkeerd verkregen informatie. 

Heeft u vragen neemt u dan contact met ons op of stuur een email.

 

Verkoop en levering voorwaarden Vanderveen

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend telefonisch contact met ons opnemen.

 

Verzendkosten

Binnenland
Voor het verzenden van cd's en dvd's brengen wij € 3,65 verzendkosten in rekening.
Voor het verzenden van lp's en boeken brengen wij € 7,50 verzendkosten in rekening.

U kunt ook uw bestelling af afhalen in de winkel.

 

Bestellingen (cd's/dvd's) met een afleveradres in Nederland worden zo snel mogelijk verzonden. Wanneer een product op voorraad is, versturen we de bestelling direct. Wanneer een product een langere levertijd heeft, worden deze nagezonden zonder extra verzendkosten. 

Heb je meerdere vinyl producten besteld? Dan versturen we de bestelling wanneer deze compleet is in 1 pakket. Dit in verband met de hogere verzendkosten voor vinyl.

 

Levertijd:
De opgegeven levertijden zijn altijd een indicatie. Het kan uiteraard voorkomen dat het uiteindelijk iets langer duurt voordat een bestelling binnenkomt. 
Vooral het bijpersen van vinyl producten is momenteel mondiaal problematisch. Houd dus rekening met langere levertijden. Wijken de levertijden af dan krijgt u altijd via mail bericht over de vermoedelijke juiste levertijden.

 

Betaal- en levermogelijkheden

Er zijn een paar mogelijkheden, deze verschijnen op het scherm als u naar de kassa gaat.
- De bestelling kan worden afgehaald in onze winkel, in dit geval kunt u contant betalen. 
- De bestelling kan opgestuurd worden (als cadeau bijvoorbeeld naar een ander adres of naar uw eigen adres) 
- Betaling kan via IDEAL, dit loopt via uw eigen telebankieren (kiest u voor deze methode dan volgt levering (indien voorradig) het snelst, voor ons is dan nl. direct zichtbaar dat er betaald is) 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verkopen en leveranties.

1.2   Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3   Gebruiker, de gebruiker van de algemene voorwaarden, Consument; een wederpartij die-een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Of gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1  Alle zaken worden gefactureerd volgens de voorwaarden en prijzen geldend op het moment van totstandkoming van de koopovereenkomst. Wij behouden ons echter het recht voor om wijzigingen in de prijzen waartegen wij zaken van derden betrekken alsmede door valutawijzigingen verhoogde kostprijzen, door te berekenen aan onze afnemers.

2.2  De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW voorzover niet anders aangegeven.

2.3  De prijzen gelden inclusief de standaardverpakking per eenheid af fabriek.

2.4  Indien verzending c.q. bezorging plaats dient te vinden aan een adres buiten Nederland worden de hiermee daadwerkelijk gepaarde gaande kosten doorberekend.

2.6  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een koper, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover hier niet schriftelijk van afgeweken is.

 

Artikel 3: Bestellingen

3.1   Alle bestellingen zijn eerst dan voor ons bindend, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

3.2   De in onze aanbiedingen, drukwerken, en facturen aangegeven maten, gewichten en technische gegevens gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk door ons schriftelijk gegarandeerd.

3.3   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.4   Mondelinge toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door Vanderveen schriftelijk zijn bevestigd.

3.5   Prijs verhogingen Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3.6   De inhoud van onze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Vanderveen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. CD van der Veen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Artikel 4: leveringen

4.1  Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Backorder items en producten welke niet op voorraad zijn blijven staan met een maximum van 7 weken.

4.2  Levering van de gekochte zaken geschiedt , tenzij anders is overeengekomen, door middel van afgifte van die zaken op het op de opdrachtbevestiging vermelde adres.

 

4.3  Bestellingen van enkelstuks artikelen ( producten), is gelijk aan de stuks verpakt in de karton bulk verpakking. Per referentie M.O.Q.

 

Artikel 5: Reclames

5.1  Bezwaar tegen de inhoud van een verkoopbevestiging, factuur afleveringsbon of ander schriftelijk stuk dienen binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Vanderveen kenbaar te worden gemaakt. Reclames terzake van de hoeveelheid en/ of kwaliteit van de afgeleverde zaken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van vermelde klachttermijn vervalt het recht tot reclame.

 

Artikel 7: Retourzendingen

6.1  Retourzendingen vinden plaats voor rekening en risico van koper.

6.2 Behoudens vanwege reclames op grond van het niet voldoen van de afgeleverde zaken aan het overeengekomen, is retourzending alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van Vanderveen. Toestemming tot retourzendingen worden slechts verleend onder voorwaarde dat het artikel onbeschadigd en in de originele verpakking wordt terug gegeven.

6.3 Behoudens op basis van reclames als vermeld in artikel 6 worden beschadigde artikelen nimmer teruggenomen.

6.4 Ter dekking van de met retourzendingen gepaard gaande administratiekosten en overige verwerkingskosten wordt aan de afnemer 30% van het bruto factuur bedrag in rekening gebracht.

 

III. Terugtrekking voorbeeld voor herroeping

(Als u het contract / of de overeenkomst wilt ontbinden, vul dan dit formulier in en stuur het per omgaande terug.)

Hierbij mede (s) Ik / Wij (*)                                               ------------------------------------

Ons / ik / terugtrekken uit mijn / onze (*) gesloten contract ------------------------------------

Voor de aankoop van de volgende goederen (*)                  -------------------------------------

De levering van de volgende product(en) dienst (*)              --------------------------------------

Besteld op (*)                                                                 --------------------------------------

Order / factuur nummer(*)                                                --------------------------------------

Ontvangen (*)                                                                 --------------------------------------

Naam / klant / Bedrijf (en)                                                ---------------------------------------

Mailadres / (en)                                                              ----------------------------------------

Handtekening / Klant (en) (alleen voor bericht op papier)     ---------------------------------------

Date (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.                   --------------------------------------

(*) Wij vragen u om de * ten minste in te vullen om uw aanvraag in behandeling te nemen

 

 

Artikel 7: Prijzen en Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden bij aankoop via Mollie online betaling service.

 

Artikel 8: Nederlands recht

8.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door het “Nederlands recht”.

 

Artikel 9: Wijzigingen van de opdracht

9.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling; door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijs(opgave) kon worden gerekend worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

Artikel 10: Garantie

10.1        De garantie voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door de leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 11: Geldigheid

11.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen door Vanderveen te Assen, hierna te noemen Warenhuis Vanderveen.

11.2        De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Vanderveen algemene voorwaarden.

11.3        Bijzondere van Vanderveen zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 12: Geschillen

12.1 Alle geschillen welke ontstaan tussen een afnemer en Vanderveen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, behoudens aansluitende dwingerechtelijke bepalingen.

12.2        Geschillen ontstaan door wederverkopers, en of handels agenten welke handelen in en onder eigen naam, voor eigen winst en risico, Welke handelen met de producten en diensten welke Vanderveen voert. Zullen de geschillen zelf oplossen, indien er nalatigheid is geconstateerd door Vanderveen, dragen wij deze zorg.